प्रदेश के विकास योजना की जानकारी

क्रमांक
क्षेत्रीय कायार्लय का नाम
जिले का नाम
विकास योजना का नाम
विकास योजना का प्रकाशन दिनांक

1

रायपुर रायपुर रायपुर वि. यो. (पुनर्विलोकन) 2021 07/04/2008

2

आरंग वि. यो. 2031 15/04/2016

3

अभनपुर वि. यो. 2031 03/06/2016

4

नवा रायपुर अटल नगर वि. यो. 2031 08/08/2008

5

तिल्दा नेवरा वि. यो. 2031 31/08/2021, 18(1)

6

गरियाबंद गरियाबंद वि. यो. 2031 31/08/2021, 18(1)

7

बलौदा बाजार बलौदा बाजार बलौदा बाजार वि. यो. 2031 26/06/2015

8

भाटापारा वि. यो. 2031 26/06/2015

9

कसडोल वि. यो. 2031 27/04/2022

10

महासमुंद महासमुंद महासमुंद वि. यो. 2031 29/01/2016

11

सरायपाली वि. यो. 2031 21/8/2019

12

बागबहरा वि. यो. 2031 21/5/2020

13

पिथौरा वि. यो. 2031 24/12/2020, 18(1)

14

बसना वि. यो. 2031 24/12/2020, 18(1)

15

धमतरी धमतरी धमतरी वि. यो. (पुनर्विलोकन ) 2031 13/04/2008

16

कुरूद वि. यो. 2031 15/10/2020, 18(1)

17

नगरी वि. यो. 2031 4/9/2021, 18(1)

18

दुर्ग दुर्ग दुर्ग -भिलाई वि. यो. 2031 07/12/1991 (पुनर्विलोकन 2031 प्रकाशन 04/1/2020)

19

अहिवारा वि. यो. 2031 05/10/2018

20

बेमेतरा बेमेतरा वि. यो. 2031 30/03/2018

21

थानखम्हरिया वि. यो. 2031 22/7/2021, 18(1)

22

बालौद बालौद बालौद वि. यो. (पुनर्विलोकन) 2021 25/7/2008

23

राजनांदगांव राजनांदगांव राजनांदगांव वि. यो. (पुनर्विलोकन) 2031 08/12/1993 (पुनर्विलोकन प्रकाशन30/10/2014)

24

डोंगरगढ वि. यो. 2031 20/10/2000

25

खैरागढ वि. यो. 2031 30/03/2018

26

डोंगरगांव वि. यो. 2031 08/10/2021, 18(1)

27

कबीरधाम कबीरधाम कवर्धा वि. यो. 2021 11/02/2008

28

सहसपुर लोहारा वि. यो. 2031 03/01/2022, 18(1)

29

जगदलपुर बस्तर जगदलपुर वि. यो. (पुनर्विलोकन) 2021 24/02/2011

30

कोण्डागांव कोण्डागांव वि. यो. 2031 24/10/2014

31

नारायणपुर नारायणपुर वि. यो. 2031 10/06/2016

32

सुकमा सुकमा वि. यो. 2031 21/01/2022, 18(1)

33

बीजापुर बीजापुर वि. यो. 2031 7/12/2020

34

दंतेवाडा दंतेवाडा दंतेवाडा वि. यो. 2031 21/01/2022, 18(1)

35

कांकेर उ.बस्तर कांकेर कांकेर वि. यो. 2031 05/02/2015

36

भानुप्रतापपुर वि. यो. 2031 21/5/2020, 18(1)

37

पंखाजूर वि. यो. 2031 04/3/2022, 18(1)

38

बिलासपुर बिलासपुर बिलासपुर वि. यो. (पुनर्विलोकन ) 2031 30/03/2018

39

मुंगेली वि. यो. 2031 26/06/2015

40

रतनपुर वि. यो. 2031 29/08/2014

41

सीपत वि. यो. 2031 15/08/2014

42

अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण वि. यो. 2033 28/03/2014

43

कोटा 22/02/2021, 18(1)

44

जांजगीर चाम्पा जांजगीर चाम्पा जांजगीर वि. यो. 2021 15/12/2006

45

चाम्पा वि. यो. 2011 27/07/2005

46

अकलतरा वि. यो. 2031 17/11/2021, 18(1)

47

कोरबा कोरबा कोरबा (पुनर्विलोकन) वि. यो. 2031 09/03/1992 (पुनर्विलोकन प्रकाशन13/4/2018)

48

दीपिका वि. यो. 2031 19/1/2021, 18(1)

49

रायगढ रायगढ रायगढ वि. यो. 2021 20/02/2013

50

सारंगढ वि. यो. 2031 29/4/2016

51

खरसिया वि. यो. 2031 11/05/2018

52

जशपुर जशपुर जशपुर वि. यो. 2031 04/03/2016

53

अंबिकापुर बलरामपुर बलरामपुर वि. यो. 2031 22/04/2016

54

सरगुजा अंबिकापुर वि. यो. 2031 15/08/2008

55

सरगुजा लखनपुर वि. यो. 2031 27/04/2022, 18(1)