धारा २३-क की उपधारा (2)के अंतर्गत उपांतरण की जानकारी

जिले का नाम विकास योजना का नाम
 रायपुर    रायपुर वि.यो. (पुनर्विलोकित)2021
 नया रायपुर वि.यो. 2031
 अभनपुर वि.यो. 2031
 दुर्ग  दुर्ग भिलाई वि.यो. (भाग -1)
 दुर्ग भिलाई वि.यो. (भाग- 2 )
 बालोद  बालोद वि.यो. 2021
 बिलासपुर  बिलासपुर वि.यो. 2021
 राजनांदगांव  राजनांदगांव वि.यो.
 डोंगरगढ वि.यो. 2011
 धमतरी  धमतरी वि.यो. 2021
 कोरबा  कोरबा वि.यो. 2021
 कबीरधाम  कवर्धा वि.यो. 2021
 रायगढ़  रायगढ़ वि.यो. 2021
 अंबिकापुर  अंबिकापुर वि.यो. 2021
 बलौदाबाजार  बलौदाबाजार वि.यो. 2031
 जशपुर   जशपुर वि.यो.
 जगदलपुर  जगदलपुर वि.यो. 2021
 कांकेर  कांकेर वि.यो. 2031
 जांजगीर चांपा  जांजगीर वि.यो. 2021
 चांपा वि.यो. 2021